1. Wydanie informacji technicznej o możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej

Właściciel nieruchomości (lub pełnomocnik) zlokalizowanej na terenie Nowego Targu, który jest zainteresowany przyłączeniem tej nieruchomości do sieci ciepłowniczej, powinien wystąpić z wnioskiem o wydanie informacji technicznej o możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej złożony na formularzu.

MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. wydaje informacje techniczne w terminie do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.
Wniosek o wydanie informacji technicznej należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta MPEC Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 1, parter lub wysłać na adres Spółki.

W przypadku, gdy parametry i lokalizacja istniejących lub projektowanych sieci są wystarczające dla przyłączenia nieruchomości kolejnym etapem jest wystąpienie z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci.

2. Wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci ciepłowniczej

Na podstawie wydanej informacji technicznej o możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej, osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci, która dysponuje tytułem prawnym do korzystania z nieruchomości, powinna złożyć wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego dla obiektu istniejącego.
W przypadku, gdy w imieniu osoby ubiegającej się o wydanie w/w warunków działa pełnomocnik, do wniosku winno zostać załączone stosowne w tym zakresie pełnomocnictwo.
Do wniosku należy załączyć również:

    • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, do którego będzie dostarczane ciepło z sieci ciepłowniczej
    • Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie obiektu, do którego będzie dostarczane ciepło,
      w stosunku do istniejącej sieci ciepłowniczej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu z zaznaczoną proponowaną lokalizacją węzła cieplnego.
    • aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (kopia) – dotyczy przedsiębiorców (w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. wydaje warunki przyłączenia nieruchomości do sieci w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta MPEC Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 1, parter lub wysłać na adres Spółki.

3. Podpisanie umowy przyłączeniowej

4. Wykonanie i odbiór przyłączy

5. Zawarcie umowy kompleksowej i rozpoczęcie dostawy ciepła przez MPEC Nowy Targ Sp. z.o.o.

autor publikacji: Monika Hoh
osoba wprowadzająca publikację: Monika Hoh
data utworzenia publikacji: 05/08/2019
data udostępnienia publikacji: 12/08/2019
data ostatniej modyfikacji: 12/08/2019
Skip to content